• §1 - Anvendelse

  Disse alm. forretningsbetingelser er gældende for inOrange ApS, CVR. 35 25 34 83, registreret i Aalborg Kommune. inOranges e-mail er inorange@inorange.dk og websitet er www.inorange.dk. Forretningsbetingelserne gælder for alle inOranges leverancer, f.eks. levering af løsninger, programmel, ydelser, undervisning og udstyr, uanset om leverancen skal driftsafvikles hos kunden, hos inOrange eller hos tredjemand. For forbrugerkøb kan gælde supplerende ufravigelige regler i henhold til købeloven.

 • §2 - Rettigheder

  inOrange har ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til programmel udviklet af inOrange, forretningskoncepter o.l. samt skriftligt materiale, herunder dokumentation, undervisningsmateriale og rapporter etc. udarbejdet af inOrange. Materialer udleveret af inOrange er beskyttet i henhold til ophavsrets- og markedsføringsloven, hvorfor kopiering – mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse samt eftergørelse af skriftlig materiale eller dele heraf – ikke er tilladt med mindre det er aftalt med inOrange. Dette gælder både nuværende som fremtidige udgaver af ovennævnte.

 • §3 - Priser, tilbud og estimater

  Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms, levering, ophold, forplejning samt installation og support med mindre andet er aftalt. inOranges priser fremgår af til enhver tid gældende prisliste eller af konkret tilbud / bekræftelse. Derudover kan inOrange opkræve specifikke gebyrer for forsendelser, transport, tillægstjenester, funktioner, faciliteter og engangsydelser mv.

  Tilbud og samarbejdsoplæg etc. udarbejdet af inOrange, gælder i 14 dage fra dato med mindre andet er aftalt. Alle tidsestimater er vurderet så nøjagtig som muligt, men skal betragtes som estimater, da mange forhold har indflydelse på det faktiske forbrugte antal timer.

  Tilmelding til åbne foredrag, kursus- og uddannelsesforløb, vil blive bekræftet overfor kunden efter tilmelding, tillige med fremsendelse af faktura. Kursuspladsen vil først være endeligt reserveret når inOrange har modtaget betaling. Ønsker kunden at annullere et tilmeldt åbent foredrag, kursus eller uddannelsesforløb, kan dette ske indtil senest 4 uger før kursets start. Dette skal meddeles skriftligt til inOrange. Ved annullering herefter kan pladsen overdrages til en kollega. inOrange forbeholder sig retten til at aflyse eller ændre dato for åbne kurser og uddannelsesforløb, hvortil der ikke er tilmeldt et nødvendigt antal deltagere. I den situation vil kunden blive tilbudt en fornyet dato eller kan vælge at få tilbagebetalt sin deltagerbetaling for det pågældende undervisningsforløb.

  Ved indgåelse af aftale om forløb i øvrigt – til den enkelte virksomhed, vil der tillige ske bekræftelse overfor kunden. En sådan aftale kan ikke annulleres, medmindre kunde og inOrange træffer aftale herom. Når der indgås aftale om undervisningsforløb, vil en del af dette – typisk 30 % bliver faktureret forud ved aftalens indgåelse. Den resterende del kan faktureres løbende i takt med afviklingen af undervisningsforløbet ellers vil det ske efter forløbet er tilendebragt.

 • §4 - Fakturering

  inOrange fakturerer løbende, typisk månedsvis, ligesom der kan finde fakturering sted, som nævnt i § 3 når der er tale om forløb til den enkelte virksomhed. Fakturaen forfalder til betaling 8 dage efter fakturadatoen. Herudover kan a conto fakturering ved igangværende arbejder finde sted. Ved deltagelse i åbne kursus- og uddannelsesforløb, faktureres i umiddelbar forlængelse af tilmeldingen med en betalingsfrist på 8 dage. Med mindre andet er aftalt, er kursuspladsen først endelig reserveret når inOrange har modtaget betaling.

  Der beregnes rente med 2,0 % pr. begyndt måned, såfremt betalingen udebliver efter fakturaens forfaldsdato. Ved fremsendelse af rykkere beregnes et gebyr på kr. 100,00. Indbetalinger afskrives først på renter og gebyrer og dernæst på hovedstolen. inOrange kan i henhold til dansk rets regler herom foretage efteropkrævning af afgifter og gebyrer, der f.eks. ved en fejl ikke er blevet opkrævet tidligere.

  Ved manglende betaling er inOrange berettiget til at standse den aftalte leverance med øjeblikkelig varsel.

 • §5 - Overdragelse

  Kunden kan ikke uden inOranges samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen. inOrange er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til et helt eller delvist ejet tredjemand.

 • §6 - Underleverandører

  inOrange forbeholder sig ret til i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler at anvende underleverandører samt antage samarbejdspartnere og/eller eksterne konsulenter til opfyldelse af sine forpligtelser.

 • §7 - Misligholdelsesbeføjelser

  Misligholdelsesbeføjelser kan gøres gældende i overensstemmelse med købelovens regler med de nedenfor anførte modifikationer. Mangelsbeføjelser kan gøres gældende i 12 måneder efter levering. inOrange er til enhver tid berettiget til at foretage vederlagsfri afhjælpning og/eller omlevering. Ved behørig gennemført afhjælpning og/eller omlevering kan kunden ikke gøre andre beføjelser gældende som følge af mangler.

 • §8 - Erstatning

  inOrange er alene forpligtet til at erstatte kundens tab, der er en følge af væsentlig mangel ved en leverance eller anden væsentlig misligholdelse fra inOranges side. inOranges erstatningspligt omfatter alene kundens direkte tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, gager, tabt avance eller udgifter i f.m. tab af data, ikke erstattes.

  inOrange er ikke erstatningsansvarlig, hvis forsinkelse eller mangel ved en leverance skyldes forsinkelser eller forringede forbindelser i kommunikationsinfrastrukturen, som inOrange ikke er ansvarlig for, eller forsinkede eller manglende leverancer fra forsyningsvirksomheder eller fremmede leverandører, der ikke er undergivet inOranges instruktion, og hvis ydelser er en forudsætning for inOranges leverance.

  inOrange er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, der påføres kunden eller tredjemand som følge af kundens anvendelse af resultater fra leverancen.

  inOranges samlede erstatningspligt udgør maksimalt kontraktsummen vedrørende den leverance, der har givet anledning til tabet dog højst kr. 25.000. Ved en serie af skader, som følge af samme skadeforvoldende handling, udgør den maksimale erstatning dog højst kr. 50.000. For løbende ydelser opgøres kontraktsummen som betalingerne i det seneste kalenderår fra kundens meddelelse til inOrange.

 • §9 - Produktansvar

  inOrange er ansvarlig for produktskade forvoldt af inOranges leverancer. inOrange er dog ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter i f.m. tab af data, samt skade, der af leverancen er forvoldt på fast ejendom eller på løsøre.

  inOranges ansvar i forbindelse med produktskade er desuden underlagt den ovenfor angivne beløbsmæssige begrænsning. Hvis tredjemand fremsætter krav mod inOrange eller kunden om erstatningsansvar i henhold til nærværende bestemmelse, skal den anden part straks underrettes herom.

 • §10 - Force Majeure

  Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for parternes kontrol, herunder strejke, og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning. Intern strejke hos inOrange, der væsentligt påvirker inOranges mulighed for at overholde sine forpligtelser, anses for force majeure. Forhold hos inOranges underleverandører, der medfører, at inOrange ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser over for kunden, og som ikke kan overvindes uden uforholdsmæssigt store omkostninger for inOrange, anses ligeledes som force majeure.

  Ved inOranges eventuelle udeblivelse eller annullering af undervisningsforløb etc. som følge af, at omstændigheder relateret til transport og vejrforhold, strejke og myndighedsindgreb samt sygdom eller personskade hos underviseren etc., er inOrange i samarbejde med kunden forpligtet til at finde en ny tid/dato for gennemførslen af det pågældende undervisningsforløb etc.

  Force majeure kan højst gøres gældende i det antal dage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for inOrange udskydes på grund af force majeure, udskydes betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.

  Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt. Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere den force majeure ramte leverance, såfremt væsentlige dele af leverancen ikke gennemføres i mere end 60 dage.

 • §11 - Tredjemands rettigheder

  Varsles og/eller rejses der sag mod kunden med påstand om krænkelse af tredjemands rettigheder, er kunden forpligtet til straks at give inOrange skriftlig meddelelse herom. inOrange kan vælge at skaffe kunden ret til fortsat at udnytte leverancen eller at bringe krænkelsen til ophør ved helt eller delvist at ændre eller udskifte den aftalte leverance med tilsvarende leverance, der ikke krænker tredjemands rettigheder. Såfremt inOrange ændrer eller udskifter den aftalte leverance, kan kunden ikke gøre misligholdelsesbeføjelser eller erstatningskrav gældende, men er derimod berettiget til at opsige aftalen efter aftalt opsigelsesvarsel.

  inOrange er berettiget til at ophæve aftalen uden varsel, hvis inOrange ikke anser nogen af ovenstående muligheder for økonomisk forsvarlige.

 • §12 - Tavshedspligt og reference

  inOranges medarbejdere iagttager tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold og inOrange pålægger i fornødent omfang underleverandører og andre, der bistår inOrange med leverancen, tilsvarende forpligtelser.

  Kunden pålægges tilsvarende forpligtelser med hensyn til oplysninger om leverancen, herunder oplysninger om de kontraktuelle og økonomiske forhold samt oplysninger om inOranges forhold. Såfremt kunden er en offentlig myndighed viger tavshedspligten for regler i lovgivningen vedrørende akt- og partsindsigt når videregivelse af de konkrete oplysninger ikke påfører inOranges virksomhed skade. Ved skade forstås navnlig skade af erhvervsmæssig eller økonomisk karakter f.eks. som følge af de konkurrencemæssige forhold.

  inOrange er berettiget til at anvende kunden som reference, når dette sker i generelle vendinger og uden forpligtelser for kunden. Dette inkluderer anvendelse af kundens logo, billeder etc. i inOranges salgs- og markedsføringsmaterialer, herunder website og sociale medier. Ved indgåelse af kontrakt og ved kursustilmelding etc. accepterer kunden samtidig at inOrange kan anvende kundens kontaktdata i forbindelse tilmelding af inOranges nyhedsbrev m.v., ligesom inOrange gives tilladelse til og mulighed for at kontakte kunden skriftligt.

 • §13 - Opsigelsesvarsel

  Aftaler om løbende ydelser kan opsiges af begge parter med løbende måned plus 6 måneders varsel, medmindre andet er aftalt. Efter aftaleforholdets ophør vedbliver de bestemmelser, der efter deres natur skal tillægges gyldighed, med at bestå. Opsigelse kan kun ske ved skriftlig meddelelse til inOrange.

 • §14 - Tvist og værneting

  Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver tvist mellem inOrange og kunden skal afgøres under anvendelse af dansk ret med retten i Aalborg/Vestre Landsret som værneting. Alle tvistigheder skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hver af parterne kan anmode om, at der inddrages en uvildig mægler, såfremt en evt. tvist ikke kan løses af parterne alene. Mægleren kan, i mangel af enighed om andet, udpeges af Dansk Forligsnævn. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. Såfremt en konflikt ikke løses ved mægling, kan hver af parterne indbringe sagen for Det danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration) til afgørelse i overensstemmelse med reglerne for behandling af sager ved Instituttet.

 • §15 - Ikrafttrædelse og ændringer

  Disse alm. forretningsbetingelser træder i kraft den 1. marts 2016. De erstatter tidligere alm. forretningsbetingelser fra den 1. oktober 2013. For kunder der har indgået aftaler med inOrange inden 1. marts 2016, vil de alm. forretningsbetingelser fra 1. oktober 2013 være gældende indtil den 31. maj 2016. Herefter er disse alm. forretningsbetingelser gældende.

Skal vi drøfte mulighederne?